GeorgeSports Logo

 

WK ZWEMMEN (4) - GROTE VERANDERINGEN NOODZAKELIJK

2019-08-30, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

In deze vermoedelijk laatste column over het WK zwemmen 2019 allereerst een korte opsomming van een reeks waarschuwingen gebaseerd op het principe "cijfers liegen niet". Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat er bijna 20 jaar wordt gewaarschuwd aan de hand van zorgvuldige analyses gebaseerd op de cijfers van de grote toernooien en persoonlijke ervaringen en deskundigheid. Een greep uit de vele tientallen columns dit onderwerp betreffende:

Column 12-09-2008: "de voorspellingen (2000 en 2004) komen helaas uit"
Column 23-12-2008: "KNZB TD Jacco Verhaeren: het streven is om over 8 jaar net zo'n sterk land te zijn als Australië"
Brief 23-08-2016: "hoe vertel je een konijn dat hij met de Kerst wordt opgegeten"
Column 22-06-2017: "KNZB: het open water zwemmen zit momenteel flink in de lift in Nederland"
Columns 24-04-2018 en 03-05-2018: "waarschuwing om de verwachtingen voor de komende grote toernooien terug te schroeven"
Column 03-08-2019: "struisvogelpolitiek".

Afgelopen weken werd de zwemwereld geconfronteerd met "Het KNZB Sportmodel (augustus 2019)", gepresenteerd als opvolging van "Het KNZB Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ, 2005)".
Nauwelijks leesbaar. Alles behalve zinvol. Maar de verantwoordelijke "ambtenaren" op het Bondsbureau hebben hierin weer veel tijd en geld gestoken. De zwemwereld in het algemeen en de specifieke disciplines in het bijzonder zitten hierop niet te wachten.
De top heeft overduidelijk aan kwaliteit en kwantiteit ingeboet. De aanvoer vanuit de jeugd is niet verbeterd. Heel belangrijk: de samenwerking tussen de Centra en de clubs lijkt volledig mislukt. In twee decennia hebben de gemaakte plannen geleid tot een averechts effect.
Ingrijpen en grote veranderingen zijn noodzakelijk.

Zoals toegezegd hierbij een reeks voorstellen, veel is tot stand gekomen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, om te komen tot een duidelijke visie waarop moet worden afgerekend middels toetsingsmomenten en toetsingscriteria. Afrekenen in de daadwerkelijk zin des woords.

1.Kies voor het model van "De Diagonalen".
De insiders kennen de opzet. "Centra" op en of rond de denkbeeldige lijn NO Nederland lijn naar ZW Nederland en de lijn NW Nederland naar ZO Nederland, mogelijk doorgetrokken naar Antwerpen en Luik. De plaatsen die op één van beide lijnen voorkomen kunnen wisselen maar de lijnen niet.
HET grote verschil met de huidige, toch wel mislukte en failliete, structuur is het totale gemis aan wisselwerking met de toeleveringsverenigingen, hetgeen vooral in de periferie heeft geleid tot ergernis en dat wordt één van de allerbelangrijkste speerpunten in de nieuwe aanpak: een herkenbare wisselwerking waarbij één van de belangrijkste taken van de hoofdtrainer /coach per Centrum is: het ontwikkelen van initiatieven tot een gewaardeerde en gerespecteerde samenwerking met de clubs (toeleveringsverenigingen).

2.Stel een onafhankelijke, deskundige en ervaren Technisch Directeur (TD) aan. Specifieke kennis van het waterpolo, wedstrijd zwemmen en open water zwemmen lijkt een vereiste met daarbij enige kennis van de andere disciplines zoals schoonspringen, synchroon zwemmen etc. doch de aanstelling van Ad Roskam, TD bij de KNAU, maakt duidelijk dat specifieke kennis van de verschillende disciplines geen voorwaarde hoeft te zijn.

3.De onder 2 genoemde TD mag zelf geen trainers, coaches, specialisten etc. aanstellen doch dient zich te beperken tot voorstellen aan een groep ervaren deskundigen onder voorzitterschap van de Algemeen Directeur (AD) van de KNZB.
Voor deze trainers, coaches, specialisten etc. gelden goede arbeidsvoorwaarden, doch de aangeboden rechten vragen ook om duidelijke plichten.

4.Van de aan te stellen trainers, coaches, specialisten etc. mag worden geëist dat zij de bereidheid hebben om over de noodzakelijke licenties te beschikken of deze op de kortst mogelijke termijn te zullen behalen. Dat geldt eveneens voor bijscholingen op of boven het niveau waarop wordt gefunctioneerd.

5.Voor de toeleveringsverenigingen en hun trainers / coaches wordt een waarderingspakket gerealiseerd bestaande uit: een puntensysteem, een financieel beloningssysteem, gratis (bij) scholingsmogelijkheden en het begeleiden van vertegenwoordigende teams om ervaring op te doen en van hieruit mogelijk door te ontwikkelen naar de onder 4 genoemde functionarissen.

6.Het INNO lab moet totaal op de schop. De huidige leiding beperkt zich tot zelfverheerlijking en komt zelden afspraken na. Bij een objectieve kosten ; baten analyse zal blijken dat het rendement ver onder de maat blijft. Het INNO lab moet een belangrijke plaats innemen in de ondersteuning en ontwikkeling van trainers, coaches, specialisten en natuurlijk de sporters.
Data verzamelen dient één van de belangrijke basisvoorwaarden te worden van een nieuw te creëren TECHNO lab.

7.Een team van interne- en externe deskundigen dient de huidige traditionele opzet te beoordelen op houdbaarheid en functionaliteit waarbij goed scorende modellen uit andere landen worden bestudeerd.

Het plan 2020 - 2030 dient tijdig te worden opgezet waarbij zo min mogelijk van de huidige verantwoordelijken kunnen terug keren op hun positie.

Tot slot nog even kort naar "golden boy" Jacco Verhaeren. Hier is het gezegde "wiens brood men eet wiens taal men spreekt" geheel van toepassing. Als TD van de KNZB geeft hij op 12-09-2008 aan: "het streven is om over 8 jaar net zo'n sterk land te zijn als Australië". Nadat de vrije val van het Nederlandse zwemmen was ingezet, vertrok Verhaeren naar Australië. Nauwelijks aldaar in functie of er verscheen in de Volkskrant van zaterdag 28 maart 2015 een artikel over hem waarin hij de verschillen tussen Nederland en Australië opsomde:
"20 - 17 miljoen inwoners
130 - 20 topzwemmers
567 - 10 50-meter baden
1.500 - 440 zwemclubs
1.500 - 8 beroepszwemcoaches
16/20 - 2,2 miljoen jaarbudget
170 - 56 Olympische zwemmedailles".
Hiermee lijkt zijn uitspraak van 12-09-2008 niet alleen achterhaald doch tevens blijk te geven van gebrek aan analyses en zorgvuldigheid. Toch zal Verhaeren in de huidige "ons kent ons" cultuur bij terugkeer in een gespreid, NOC/NSF, bedje komen.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018